Algemene voorwaarden & aansprakelijkheid

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR COACHING, TRAINING, CEREMONIES VAN EN MET LIEFDE VOOR JOU, GEVESTIGD TE UTRECHT, EUROPALAAN 20, 3526KS, KvK NUMMER 82544107. 

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 4. Geheimhouding
Artikel 5. Intellectueel eigendom
Artikel 6. Betaling
Artikel 7. Betalingsverzuim
Artikel 8. Annuleringsvoorwaarden
Artikel 9. Aansprakelijkheid
Artikel 10. Klachten
Artikel 11. Verantwoordelijkheid

Artikel 1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten en verrichte werkzaamheden waaronder coaching, training en andere vormen van begeleiding en advisering.
Opdrachtgever: de persoon of onderneming of organisatie die de opdracht voor de diensten verstrekt en/of de persoon die deelneemt aan een (traject op het gebied van) coaching, training of ceremonies.
Opdrachtnemer: Liefde voor jou, KvK nummer 82544107 die deze algemene voorwaarden hanteert voor het aanbieden van producten en diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van een opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
2.3. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.4. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan zal de uitleg plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
2.5 Indien een (deel van een) bepaling van deze Algemene Voorwaarden mogelijkerwijs niet van toepassing is of nietig wordt verklaard, blijft de rest onverkort van kracht. Daarnaast zullen de nietig verklaarde bepalingen vervangen worden dor een naar redelijkheid vastgesteld alternatief.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1. Een overeenkomst houdt voor de opdrachtnemer een inspanningsverplichting in en expliciet geen resultaatsverplichting. Opdrachtnemer is gehouden de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
3.2. Indien en voor zover het een goede uitvoering van de overeenkomst ten goede komt, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.3. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om werkzaamheden te laten verrichten door derden als de in de overeenkomst beoogde trainer of coach door onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is.

Artikel 4. Geheimhouding
4.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt bij voorbaat als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 5. Intellectueel eigendom
5.1. Al het door Liefde voor jou gemaakte en gebruikte materiaal mag alleen gebruikt worden voor doeleinden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst. Het eigendomsrecht van het materiaal berust bij opdrachtnemer. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

Artikel 6. Betaling
6.1. Het honorarium van opdrachtnemer bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per geleverde dienst of product en/of kan worden berekend op basis van uur- of dagtarieven, exclusief btw.
6.2. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, in Nederlandse valuta op bankrekening NL37RABO0367677695.

Artikel 7. Betalingsverzuim
7.1. Als de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, dan zal hij schriftelijk in gebreke worden gesteld door opdrachtnemer en zal hij nogmaals in de gelegenheid worden gesteld om de factuur binnen 7 dagen na de vervaldag te voldoen, bij gebreke waarvan opdrachtgever in verzuim is. Dan is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten, zonder dat hij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden gehouden. Ook is hij gerechtigd om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder enige aansprakelijkheid jegens opdrachtgever. Opdrachtgever is dan aansprakelijk voor de door opdrachtnemer geleden schade.
7.2. Bij betalingsverzuim is de opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.
7.3. Als opdrachtgever in verzuim is, kan opdrachtnemer zijn vordering langs gerechtelijke weg incasseren. In dat geval is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.
7.4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer jegens opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn en daarnaast zal opdrachtnemer gerechtigd zijn om de overeenkomst met opdrachtgever onmiddellijk te ontbinden, zonder enige aansprakelijkheid jegens opdrachtgever.
7.5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 8. Annuleringsvoorwaarden
8.1. Een opdrachtgever en de opdrachtnemer annuleren alleen als het echt niet anders kan en doen dit in overleg.
8.2. Voor individuele coaching geldt: Annuleren van gemaakte afspraken kan telefonisch of per whatsapp tot 24 uur voor de afspraak en dient door Liefde voor jou te worden bevestigd. Anders worden de kosten van de desbetreffende afspraak in rekening gebracht.
8.3. Voor het annuleren van eenmalige workshops of ceremonies in groepsverband geldt:
Annuleren van gemaakte afspraken kan telefonisch of per whatsapp tot 48 uur voor de afspraak en dient door Liefde voor jou te worden bevestigd. Anders worden de kosten van de desbetreffende afspraak in rekening gebracht.
8.4. Voor een serie van ceremonies, workshops, een training, ed. in groepsverband geldt:
a. Tot 4 weken vooraf: geen geld verschuldigd, 100% geld terug
b. 4-2 weken vooraf: 50% van het bedrag verschuldigd of voor een betalende vervanger zorgen, dan 100% geld terug.
c. 0-2 weken vooraf: geen refund, of voor een betalende vervanger zorgen, dan 100% geld terug.
d: tijdens een traject: geen refund.
8.5. Indien Liefde voor jou haar training, coaching, workshop e.d. niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van vanbuiten komende oorzaken en omstandigheden, voorzien of niet voorzien, die redelijkerwijs niet aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, of door te weinig aanmeldingen, worden de trainingen opgeschort tot op het moment dat Opdrachtnemer alsnog in  staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Afspraken zullen worden verschoven naar latere data. Als deze latere datum niet schikt, dan zal het cursusgeld volledig worden gerestitueerd. Stakingen, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de onderneming onder meer door arbeidsongeschiktheid of overlijden van de persoon die de opdracht uitvoert en een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten worden onder overmacht begrepen.
8.6. Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
8.7. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1. Opdrachtnemer kan door opdrachtgever enkel financieel aansprakelijk worden gesteld voor de door opdrachtgever tijdens het werk op een door opdrachtnemer verzorgde locatie geleden zaakschade en/of letselschade als deze toe te rekenen is aan het handelen dan wel nalaten van opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor zoekraken dan wel beschadiging van zaken als dit niet aan opdrachtnemer toe te rekenen is.
9.2. In geval opdrachtnemer aansprakelijk gehouden kan worden overeenkomstig artikel 9.1 dan is aansprakelijkheid van opdrachtnemer (inclusief eventuele personen met wie opdrachtnemer een samenwerkingsverband heeft gesloten), wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, of onrechtmatige daad, of gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het vergoeden van enkel de directe schade van de opdrachtgever – waaronder uitdrukkelijk niet begrepen immateriële schade en/of bedrijfsschade, met inbegrip van winstderving en gevolgschade – beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering.
9.3. Als, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en in geval dat in rechte geen standhoudt, dan is de maximale aansprakelijkheid van opdrachtnemer gelimiteerd tot een bedrag van 1.000,-.
9.4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk jegens opdrachtgever indien de ontstane schade het gevolg is van een doen of nalaten c.q. onvoorzichtigheid van opdrachtgever of indien opdrachtgever niet de instructies van opdrachtnemer volgt.
9.5 Opdrachtnemer is nimmer schadeplichtig tegenover derden.

Artikel 10 Klachten
10.1. Als je niet tevreden bent, neem dan contact op met Liefde voor jou, Esther van Breukelen: liefde_voorjou@outlook.com. We komen er vast samen uit.
Mochten we er samen toch niet uitkomen, dien dan een klacht in met als doel tot een gezamenlijke oplossing te komen. Een klacht is een uiting van onvrede over de organisatie, een dienst of product of over de bejegening door iemand die namens Liefde voor jou diensten verleent. Een gezamenlijke oplossing is een oplossing die voor beide partijen zo afdoende is dat de kwestie afgehandeld mag heten.
10.2. Behandelaar van de klacht is een onafhankelijke partij.
10.3. Klachtbehandeling:
a. de klacht wordt eerst besproken tussen klager en aangeklaagde;
b. beide partijen kunnen gehoord worden volgens het beginsel van hoor en wederhoor;
c. De behandelaar bemiddelt tussen de beide partijen.
10.4. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en geregistreerd. De behandelaar en andere bij de procedure betrokkenen hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van hetgeen hen in het kader van hun functie dan wel in het kader van hun betrokkenheid daarbij bekend is geworden.
10.5. Beide partijen hebben recht op inzage van alle bij de behandeling van de klacht ingebrachte stukken;
10.6. Zo nodig doet de behandelaar uitspraak over de ingediende klacht en geeft zij een advies over door beide partijen te nemen maatregelen naar aanleiding van de klacht;
10.7. De behandelaar doet binnen redelijke termijn aan de klager en aan de aangeklaagde schriftelijk mededeling over haar bevindingen naar aanleiding van de klacht.
10.8 Het Nederlandse recht is van toepassing.

Artikel 11 Verantwoordelijkheid
11.1 Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid, coachen door lichaamswerk en de te nemen beslissingen daarover. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om Liefde voor jou juist te informeren over alle zaken die de geestelijke en/of lichamelijke gezondheidstoestand van opdrachtgever betreffen en die van belang zouden kunnen zijn voor de inhoud van de sessies.